מדיניות הכניסה לישראל בתקופת הקורונה - עו"ד שקמה אהרון דוד - משרד עורכי דין. הגירה | עבודה | מסחרי - אזרחי | מקרקעין | הוצאה לפועל

מדיניות הכניסה לישראל בתקופת הקורונה

בהתאם לעדכון רשות האוכלוסין וההגירה מיום 17.8.2020, להלן המקרים החריגים בהם תאושר כניסתם של זרים לישראל:
 • זוגיות וילדים:
 1. זר/זרה הנשואים לאזרח/ית ישראלי/ית או לתושב/ת קבע (שאינם בהליך מדורג) וילדיהם הקטינים העומדים בתנאים המצטברים הבאים:

א. הנישואים רשומים במרשם האוכלוסין;

ב. בחינת מרכז החיים של בני הזוג (בשנה שקדמה להגשת הבקשה לכניסה לישראל או במהלך שנת 2019). 

  • ככל והישראלי שהה בישראל 180 ימים ובן הזוג הזר שהה בישראל לפחות 90 ימים.
  • אם שני בני הזוג חיים בחו"ל (כלומר, לא שהו בישראל כפי שנדרש בסעיפים הקודמים) והזר ביקר בישראל במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשה – הבקשה תוגש כנדרש ולאחר בחינתה ואישורה, תותר כניסתו של הזר.

במקרים בהם הישראלי בארץ והזר בחו"ל, הפניה תיעשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת.

במקרים בהם בני הזוג שוהים בחו"ל, הפניה תיעשה ישירות באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של הזר: https://go.gov.il/consularservices.

 1. זרים השוהים בחו"ל אשר הוגשה עבורם בקשה לקשר זוגי מכורח ההליך המדורג ע"י אזרחים או תושבי/ות קבע ישראלים

כניסתם של בני הזוג תותר לאחר קבלת אישור לשכת רשות האוכלוסין המטפלת ועמידה בתנאי הנוהל הרלוונטי (5.2.0009/5.2.0008).

 1. זרים השוהים בחו"ל ונשואים לאזרחים ישראלים או לתושבי קבע (הנמצאים בהליך מדורג) וכן ילדיהם הקטינים

 כניסתם של בני הזוג והקטינים הנלווים תותר מכוח ההליך המדורג.
במקרים בהם הישראלי מתגורר בארץ והזר בחו"ל, הפניה תיעשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת.

במקרים בהם בני הזוג שוהים בחו"ל, הפניה תיעשה ישירות מול נציגות ישראל במקום שהותו של הזר: https://go.gov.il/consularservices.

תותר כניסת קטינים השוהים בחו"ל אשר הינם נלווים לזרים הנמצאים בהליך מדורג ושוהים בארץ. כניסתם תאושר על-ידי לשכת רשות האוכלוסין המטפלת בהתאם לנוהל המקובל.

לא תותר כניסתם של קטינים שאינם חלק מההליך המדורג.

 1. ילדים קטינים להורים שאחד ההורים הוא אזרח ישראלי החי בארץ וההורה השני הוא זר החי בחו"ל, והילדים חיים בחו"ל ובעלי דרכון זר

במקרים אלו תאושר כניסת הילד לביקור ההורה הישראלי לאחר הצגת תעודת הלידה מקורית ומאומתת כדין (חותמת אפוסטיל), המוכיחה את הקשר לאזרח הישראלי וחתימת ההורה הזר בפני הקונסול על מכתב הסכמה המאשר את נסיעת הקטין לישראל.

הפניה תיעשה ישירות באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של הזר https://go.gov.il/consularservices, וככל והבקשה תאושר הקונסול ינפיק אישור עליה לטיסה.

במקרים חריגים יינתן על ידי ראש האגף הקונסולרי במשרד החוץ או סגנה אישור לפטור מחותמת אפוסטיל.

על ההורה לטפל ברישום הילד תוך 90 יום ממועד הכניסה לישראל בהתאם להוראות החוק.

תלמידים וסטודנטים:

 1. תלמידים זרים המבקשים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים הקרובה בישראל

תלמידים זרים המבקשים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים הקרובה בישראל – סטודנטים במוסדות אקדמאיים, במכינות, בבתי ספר תיכוניים, תלמידי נעל"ה ותלמידי מסע או תלמידי ישיבה קטינים (עד גיל 18) הצפויים להתחיל לימודיהם בשנת הלימודים הקרובה, תשפ"א, יוכלו להגיע לישראל בכפוף לאישור מראש ולעמידה בתנאי הבידוד שיקבע משרד הבריאות.

בכדי לקבל תלמידים זרים חדשים לשנת הלימודים תשפ"א על מוסדות הלימוד לקבל אישור ממשרד הבריאות.

רשות האוכלוסין וההגירה תשלח מכתב פניה (באמצעות המל"ג, מנהלת מס"ע, מנהלת נעל"ה, ועד הישיבות, משרד החינוך וכו') לכל מוסד לימודי הקולט תלמידים זרים.

הבקשה לקבלת אישור שהמוסד עומד בתנאי הבידוד תוגש על ידי מוסד הלימודים למשרד הבריאות (למייל המצוין במכתב הפניה).

עם קבלת האישור על העמידה בתנאי הבידוד יעביר מוסד הלימודים את האישור לידי הסטודנט.
התלמיד יידרש לפנות לקבלת אשרה בנציגות ישראל במקום שהותו לפי נוהל קבלת אשרה, בצירוף:

 • מכתב קבלה ללימודים (כולל תאריך תחילת הלימודים).
 • אישור משרד הבריאות למוסד הלימודי.
 • מכתב התחייבות של מוסד הלימודים לעמוד בכללי משרד הבריאות.

אם אושרה הבקשה, תתאפשר כניסה לישראל בסמוך לתחילת הלימודים במוסד האקדמי ולא יותר מ- 30 יום לפני תחילתם.

סטודנטים זרים שהתחילו לימודיהם בארץ ונמצאים בחו"ל – הפניה תעשה על ידי המוסד האקדמי, ולא על ידי הסטודנט, בהתאם להנחיות שנשלחו לראשי המוסדות האקדמאיים.

 1. תלמידי ישיבה בגירים, חדשים וותיקים המעוניינים להתחיל את לימודיהם בארץ ונמצאים בחו"ל

הפניה תעשה על ידי הישיבה בה לומדים, ולא על ידי תלמידי הישיבה, בהתאם להנחיות שנשלחו לראשי הישיבות.

 1. משתתפי מסע בגירים, חדשים וותיקים המעוניינים להתחיל את התכנית בארץ ונמצאים בחו"ל

הפניה תעשה על ידי מינהלת מסע, ולא על ידי משתתפי התכנית, בהתאם להנחיות שנשלחו למינהלת מסע.

מומחים זרים

 1. מומחים

תאושר כניסת מספר מצומצם של מומחים חדשים המוגדרים כנדרשים לתשתיות לאומיות ו/או רציפות תפקודית של המשק.

האישור יינתן בכפוף להמלצת המשרד הממשלתי הרלוונטי ובאישור מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה כמפורט בנוהל (נוהל כניסת מומחים).

הפניה תיעשה על ידי המזמין, ישירות למשרד הממשלתי הרלוונטי ולאחר קבלת האישור על נחיצות המומחה הזר, יש להגיש בקשה מקוונת בכתובת: https://www.gov.il/he/service/working_permit_for_foreign_workers

מומחים (לא כולל שפים) בעלי רישיון עבודה בתוקף ואשרת כניסה חוזרת (אינטר-ויזה) שיצאו לחו"ל והמעסיק מבקש להחזירם ארצה – תותר כניסתם לארץ. על המעסיק להזמינם בלשכת רשות האוכלוסין המטפלת. אין עוד צורך בקבלת אישור מהמשרד המשלתי הרלוונטי.

 1. אישור יציאת מומחים זרים לביקור מולדת וחזרתם לישראל 

מומחים זרים המעוניינים לטוס לחופשת מולדת יחד עם בני משפחתם ובידיהם היתר הניתן לשנה, תאושר בקשתם לצאת ולשוב לישראל.

הבקשה לאישור כניסה חזרה תוגש על ידי המומחה בלשכות מינהל האוכלוסין בטרם יציאתו את ישראל.

אמנים, אנשי תרבות וספורטאים 

 1. כניסתם תאושר בכפוף להצגת המלצת משרד התרבות והספורט. הבקשה תוגש ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה על ידי הגוף המזמין.

מתנדבים בתחום הרווחה 

 1. הארגון המזמין יפנה למשרד הממשלתי הרלוונטי לקבלת המלצה מקצועית לכניסת מתנדבים זרים. מכתב ההמלצה בצירוף רשימה שמית של המוזמנים, יועבר לרשות האוכלוסין ([email protected]) וההגירה להמשך טיפול.

 תיירות מרפא 

 1. פניות יוגשו על ידי מנהל בית החולים ישירות למשרד הבריאות, אשר יעביר את הבקשה לאישור רשות האוכלוסין וההגירה ומשרד החוץ.

אירועים משפחתיים 

 1. חתונות 

הגעה לחתונה של אזרחים ישראלים, תושבי קבע או זרים, שמרכז חייהם בישראל כדין, תאושר לבן/בת הזוג הזר במקרה הצורך ולבני משפחה מקרבה ראשונה יחד עם בני/בנות זוגם וילדיהם (עד גיל שנה). בנוסף, תאושר כניסה לסבים ולסבתות של החתן והכלה.

הבקשה לכניסה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש: https://go.gov.il/consularservices

 1. בר/בת מצווה 

הגעה לבר/בת מצווה של אזרח ישראלי תאושר לבני משפחה מדרגה ראשונה יחד עם בני/בנות זוגם וילדיהם (עד גיל שנה) וכן לסבים וסבתות.

הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש: https://go.gov.il/consularservices

 1. לידות
  • הגעה עבור לידת נכד/ה תאושר לסבים ולסבתות של הנכד כחודש לפני תאריך הלידה המשוער ועד חודש לאחר תאריך הלידה.

הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש: https://go.gov.il/consularservices.

 • באופן חריג, תתאפשר הגעת סבים וסבתות לביקור נכד/נכדה שנולדו בין התאריכים 1.3.2020-12.7.2020 בלבד. הבקשה תוגש עד ליום 18.9.2020 באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של המבקש הזר. בקשות שיוגשו לאחר מועד זה, יטופלו בהתאם לסעיף 15.1.
 1. לוויות 

הגעה ללוויה הנערכת בישראל, תאושר לבני משפחה מדרגה ראשונה ובני/בנות זוגם בלבד. הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש: https://go.gov.il/consularservices

חיילים בודדים

 1. הגעה לביקור של חייל בודד תאושר עבור בני זוג, הורים ואחים. הבקשה תיעשה באמצעות פניה לנציגות ישראל במקום שהותו של המבקש: https://go.gov.il/consularservicesאו באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת. 

מתנדבים

 1. מתנדבי "שרות לאומי-אזרחי" שהוריהם גרים בחו"ל

הורים ואחים/אחיות של מתנדבי ה"שרות לאומי-אזרחי" הגרים בחו"ל ומעוניינים לבקר בארץ יוכלו להגיש בקשה באמצעות נציגות ישראל במקום שהותם של הזרים. ניתן גם להגיש את הבקשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת בצירוף אישורו של "רשות השירות הלאומי-אזרחי".

חשוב! כל האמור על נשואים תקף גם עבור ידועים בציבור, הוכחת הזוגיות תתבצע בנציגות ישראל במקום שהותם של בני הזוג או בלשכות מנהל אוכלוסין בארץ, לפי העניין.

הבאים בשערי מדינת ישראל מחויבים בחתימה על טופס בידוד המכיל התחייבות להנחיית בידוד 14 יום ממועד הכניסה לארץ.

כניסת זרים לישראל היא בכפוף להצגת ביטוח בריאות (כולל סעיף המכסה את מחלת הקורונה), ולא תותר עליה למטוס ללא קבלת אישור מקדים מרשות האוכלוסין וההגירה.

זר היוצא את הארץ לפני תום הבידוד ללא אישור מיוחד עובר על חוקי מדינת ישראל וכניסתו הבאה לא תאושר.

אני עומדת לרשותכם בכל שאלה הנובעת מהאמור לעיל, ובכלל.

שיתוף:

מידע שטוב לדעת

מאמרים אחרונים

תשלום בגין שעות נוספות, לפיצוי בגין העדר הפרשה לפנסיה, לדמי הבראה, לפדיון חופשה, להשלמת פיצויי פיטורים ולפיצוי בגין תלושי שכר פגומים – פסק דין

עסקינן בתביעת תובע 1 שהועסק בחברת הסעות כנהג מיום 9.11.2008 ועד ליום 30.12.2017, לתשלום בגין זכויות שונות וכן נטען להרמת מסך בין החברה לבין בעלי

קרא עוד »
דילוג לתוכן