חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) - עו"ד שקמה אהרון דוד - משרד עורכי דין. הגירה | עבודה | מסחרי - אזרחי | מקרקעין | הוצאה לפועל

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)

הריני לעדכן כי עבר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א – 2020) (להלן – "החוק") המסדיר את תנאי את התשלום לעובד בזמן שהייתו בבידוד ואת תנאי השיפוי שיקבלו המעסיקים מהמדינה בגין תשלום ימי הבידוד לעובדיהם.

כזכור, בהתאם להחלטת בג"צ תעודת המחלה הגורפת שהוצאה לעובדים הנדרשים לבידוד בוטלה החל מיום 1.10.2020, והמדינה נדרשה להסדיר את אופן התשלום לעובדים בגין ימי בידוד.

 להלן תמצית החוק:

  1. ההסדר בחוק מבחין בין עובד הנדרש לבידוד לבין חולה קורונה מאומת – עליו חל חוק דמי מחלה.
  2. החוק אינו חל על אנשים הנדרשים להיכנס לבידוד עקב כך ששהו בחו"ל, למעט אם השהייה בחו"ל הייתה בשליחות מעסיקם.
  3. החוק יכנס לתוקפו באופן רטרואקטיבי, החל מיום 29.10.2020, ויעמוד בתוקף עד ליום 31.3.2021.

א. חובת הבידוד

חובת הבידוד חלה מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות), התש"ף – 2020 (להלן – "צו בריאות העם"), אשר קובע חובת בידוד למי שהיה במגע עם חולה מאומת, או מי שחזר מחו"ל (למעט "מדינות ירוקות"), או מי שרופא קבע לגביו חובת בידוד.

חובת הבידוד (נכון להיום) הינה 14 ימים מיום החזרה לחו"ל או המגע האחרון עם החולה המאומת, (לאחרונה ניתנו הוראות לעניין קיצור הבידוד ל- 12 ימים בכפוף לביצוע שתי בדיקות, בהתאם להוראות צו בריאות העם).

ב. זכאות עובד השוהה בבידוד לדמי בידוד

עובד הנדרש לבידוד יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד בגין ימי העבודה בהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, למעט תשלום בגין יום עבודה אחד בתקופת הבידוד (שיהיה במלואו על חשבון העובד).

העובד רשאי לזקוף את היום האמור על חשבון ימי חופשתו.

ימי הבידוד ייזקפו על חשבון ימי מחלת העובד החל מיום הבידוד הראשון, אולם עד 4 ימי מחלה לכל היותר.

דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרות עובד בתקופת מחלה – לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת וותק, ובכפוף לאמור לעיל לעניין מספר הימים לתשלום – תשלום דמי בידוד יהיה זהה במעמדו לתשלום דמי מחלה בכל הנוגע למועד התשלום וגובה התשלום.

ככל ולעובד מגיע תשלום ימי מחלה מהיום הראשון בהתאם לדין/הסכם קיבוצי/חוזה אישי –  העובד יהיה זכאי העובד לתשלום גם בגין יום הבידוד הראשון, למעט אם הודיע המעסיק במפורש שההסדר לא יחול לעניין הבידוד.

על העובד להמציא למעסיק העתק דיווח של העובד למשרד הבריאות אודות בידודו, לפחות שבוע לפני מועד התשלום. במידה שהמציא במועד מאוחר יותר, דמי הבידוד ישולמו במועד התשלום בחודש העוקב.

המעסיק יקבל שיפוי בגין תשלום דמי הבידוד לעובד, בשיעורים ובקריטריונים שיפורטו בהרחבה להלן.

ג. זכאות עובד לדמי בידוד במקרים ספציפיים

  • הזכאות לתשלום בגין בידוד תהיה מיום תחילת הבידוד ועד סיומו, גם אם עילת חובת הבידוד השתנתה במהלך הבידוד.
  • עובד הנוסע לחו"ל בשליחות המעסיק, ומחויב בבידוד עם שובו ארצה לפי צו בריאות העם, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד מלאים גם בגין היום הראשון.
  • עובד אשר שוהה בבידוד, רשאי בתקופה זאת לעבוד ולקבל שכר, בכפוף להסכמת מעסיקו. יחד עם זאת, העובד שעבד לא יהיה זכאי לדמי בידוד מהמעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה, והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מאת המדינה.
  • לעניין עובד אשר שהה בבידוד ובמהלכו התגלה כחיובי לנגיף הקורונה, תקופת מחלתו תיחשב מיום הכניסה לבידוד, ולא תחל ספירה מחדש של הימים, על מנת שלא לפגוע בערך דמי המחלה של העובד. עובד שחלה בקורונה, חלות לגביו הוראות חוק דמי מחלה בלבד, והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי על תקופת המחלה.
  • עובד הנדרש לבידוד בשל בידוד של ילדו, במידה שמדובר בילד שטרם מלאו לו 16 שנים או שהוא אדם עם מוגבלות, יהיה זכאי למלוא הזכויות בגין הבידוד כאמור לעיל.

ד. זכאות עובד לדמי בידוד בהיעדר יתרת מחלה צבורה

עובד השוהה בבידוד ולא עומדים לזכותו ימי מחלה צבורים, ייכנס ליתרת ימי מחלה שלילית, על חשבון ימי מחלה שיצבור בעתיד, והמעסיק אינו נדרש לאישור העובד לכך.

במידה שהסתיימו יחסי עובד מעסיק והעובד לא צבר ימי מחלה עתידיים, יקוזזו ימי הבידוד השליליים מימי החופשה הצבורה של העובד – ואם לא נותרו לעובד ימי חופשה, העובד לא יהיה חייב בגין ימי המחלה השליליים הנותרים ולא יהיה ניתן לנכות ימים אלה משכרו.

 

לסיכום

המעסיק יישא בעלות היום הראשון לבידוד, במקום העובד, באחת משתי האפשרויות הבאות:

  • במידה ובין המעסיק לעובד ישנו ההסדר לעניין ימי מחלה מהיום הראשון והמעסיק לא הודיע לעובד אחרת.
  • הבידוד של העובד הוא בשל נסיעה לחו"ל בשליחות המעסיק.

אני עומדת לרשותכם בתקופה ייחודית זו, ואעדכן מעת לעת בהתאם להוראות השונות שיצאו.

 

שיתוף:

מידע שטוב לדעת

מאמרים אחרונים

תשלום בגין שעות נוספות, לפיצוי בגין העדר הפרשה לפנסיה, לדמי הבראה, לפדיון חופשה, להשלמת פיצויי פיטורים ולפיצוי בגין תלושי שכר פגומים – פסק דין

עסקינן בתביעת תובע 1 שהועסק בחברת הסעות כנהג מיום 9.11.2008 ועד ליום 30.12.2017, לתשלום בגין זכויות שונות וכן נטען להרמת מסך בין החברה לבין בעלי

קרא עוד »
דילוג לתוכן